ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2015-03-02
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.10.2.2015.KS


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Kościelnej w Pręgowie wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Adres inwestycji: działki nr 410, 83, 87/2, 86, 84/2, 78/2, 64, 84/8 w obrębie Pręgowo Górne, gm. Kolbudy.

Wnioskodawca:
Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
reprezentowana przez pełnomocnika pana Piotra Gregorowicza


Pouczenie:
1. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30. Sprawę prowadzi insp. Krzysztof Szamal.
2. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-03-02
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.9.2.2015.KS


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka oświetlenia ulicznego (drogowego) ulicy Malowniczej w Lisewcu.

Adres inwestycji: działki nr 22/1, 22/2 w obrębie Lisewiec, gm. Kolbudy oraz działki nr 364/3, 375/1 w obrębie Pręgowo Górne, gm. Kolbudy.

Wnioskodawca:
Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
reprezentowana przez pełnomocnika pana Macieja Budrika


Pouczenie:
1. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30. Sprawę prowadzi insp. Krzysztof Szamal.
2. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-03-02
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.8.2.2015.KS

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka oświetlenia ulicznego (drogowego) ulicy Bukowskiego w Pręgowie.

Adres inwestycji: działki nr 225/17, 225/16, 225/14, 227/5, 227/3, 324, 234/1, 235/1, 364/2, 374/1, 373, 375/1 w obrębie Pręgowo Górne, gm. Kolbudy.

Wnioskodawca:
Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
reprezentowana przez pełnomocnika pana Macieja Budrika


Pouczenie:
1. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30. Sprawę prowadzi insp. Krzysztof Szamal.
2. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-03-02
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.7.2.2015.KS

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka oświetlenia ulicznego (drogowego) ulicy Wyżynnej
w Pręgowie.

Adres inwestycji: działki nr 249/2, 248/23, 250/4, 249/1, 247/2, 254/10 w obrębie Pręgowo Górne, gm. Kolbudy.

Wnioskodawca:
Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
reprezentowana przez pełnomocnika pana Macieja Budrika


Pouczenie:
1. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30. Sprawę prowadzi insp. Krzysztof Szamal.
2. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-02-27
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.2.5.2014.KS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działce nr 57/92 w obrębie Łapino, gm. Kolbudy, wszczętego
na wniosek z dnia 13 stycznia 2015 roku firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku.

Ponadto informuję, iż w toku postępowania zostały wydane w dniu 9 lutego 2015 roku postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku sygn. ZS.224.4.15.2015.AWJ o uzgodnieniu projektu decyzji w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do w/w przepisu informuję, iż w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30-15.00. Sprawę prowadzi Krzysztof Szamal.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-02-26
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 26.02.2015 r.

BP.6722.18.2015

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/63/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 marca 2015 r. do 3 kwietnia 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
INFORACH INFORACH

technologie informatyczne, kasy fiskalne

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! © 1998 - 2015 Urząd Gminy Kolbudy