ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2015-01-23
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kolbudy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Bąkowo, gmina Kolbudy
Kolbudy, 23.01.2015 r.

BP.6722.3.2015

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się o podjęciu uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr III/8/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Bąkowo, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Bąkowo, gmina Kolbudy.

Obwieszczenie zawiera załącznik w postaci uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Bąkowo, gmina Kolbudy z zaznaczonym zakresem przystąpienia na mapie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy przyjmować będzie wnioski do planu w terminie do 27 lutego 2015 r. w siedzibie tut. organu, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83-050 Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-01-23
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kolbudy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy
Kolbudy, 23.01.2015 r.
BP.6722.5.2015


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się o podjęciu uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XLIX/390/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy.

Obwieszczenie zawiera załącznik w postaci uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy z zaznaczonym zakresem przystąpienia na mapie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy przyjmować będzie wnioski do studium w terminie do 27 lutego 2015 r. w siedzibie tut. organu, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83-050 Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-01-23
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kolbudy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kolbudy, gmina Kolbudy
Kolbudy, 23.01.2015 r.

BP.6722.4.2015


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się o podjęciu uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr III/14/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kolbudy, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kolbudy, gmina Kolbudy.

Obwieszczenie zawiera załącznik w postaci uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kolbudy, gmina Kolbudy z zaznaczonym zakresem przystąpienia na mapie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy przyjmować będzie wnioski do planu w terminie do 27 lutego 2015 r. w siedzibie tut. organu, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83-050 Kolbudy.

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
Patrizio Patrizio

restauracja i pizzeria w Bąkowie

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! © 1998 - 2015 Urząd Gminy Kolbudy