ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2014-11-21
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Lisewiec”, gm. Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 21.11.2014 r.

BP.6722.77.2014

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XV/120/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Lisewiec”, gm. Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Lisewiec”, gm. Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 grudnia 2014 r. do 2 stycznia 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2015 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
Hotel Otomin Hotel Otomin

noclegi, konferencje, kort tenisowy, kąpielisko, sprzęt wodny

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! © 1998 - 2014 Urząd Gminy Kolbudy