ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2014-09-30
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.30.5.2014.KS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 180/5, 180/9, 182, 183, 126 w obrębie Czapielsk, gm. Kolbudy, w celu zasilenia przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 182 oraz okolicznych działek w miejscowości Czapielsk w gminie Kolbudy, wszczętego na wniosek z dnia 27 sierpnia 2014 roku firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku.

Ponadto informuję, iż w toku postępowania zostało wydane w dniu 25 września 2014 roku postanowienie Starosty Gdańskiego sygn. ROŚ.673.267.2014.JL o uzgodnieniu projektu decyzji w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do w/w przepisu informuję, iż w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30-15.00. Sprawę prowadzi Krzysztof Szamal.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2014-09-29
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.32.2.2014.KS


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV.

Adres inwestycji: działki nr 21, 23/1, 25 w obrębie Babidół, gm. Kolbudy.

Wnioskodawca:
Energa Operator SA, Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
reprezentowana przez pełnomocnika pana Franciszka Dembek


Pouczenie:
1. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.00, w środy
w godz. 7.30-15.30. Sprawę prowadzi insp. Krzysztof Szamal.
2. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2014-09-12
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY
Kolbudy, dnia 12 września 2014r.
BP.6722.53.2014

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolbudy Uchwały nr XXXIII/248/13 z dnia 26 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gm. Kolbudy, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określa granice planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 6 października 2014 r. na adres:

Wójt Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
WÓJT GMINY KOLBUDY
dr Leszek Grombala

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
Willa PROMYK Willa PROMYK

tanie i komfortowe noclegi blisko Gdańska

podziel się uwagami! © 1998 - 2014 Urząd Gminy Kolbudy