ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2014-08-18
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.23.6.2014.KS

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.)

Wójt Gminy Kolbudy informuje,

iż po rozpatrzeniu wniosku:
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańskzostała wydana decyzja nr BP.6733.CP.23.2014.KS z dnia 18 sierpnia 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 403/2, 91/9, 91/10, 55 w obrębie Lisewiec, gm. Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2014-08-18
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.29.2.2014.KS

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.)

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu zasilającego 15/15 kV PZ Łapino wraz z przebudową istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych SN-15 kV budową nowych linii kablowych SN-15 kV oraz światłowodu.

Adres inwestycji: działki nr 34/1, 34/3 w obrębie Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy.

Wnioskodawca:
Energa Operator SA, Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
reprezentowana przez pełnomocnika pana Leszka Pupeckiego


Pouczenie:
1. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.00, w środy
w godz. 7.30-15.30. Sprawę prowadzi insp. Krzysztof Szamal.
2. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.
3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2014-08-18
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.25.5.2014.KS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu i budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV
na działkach nr 154, 155/3 w obrębie Lisewiec, gm. Kolbudy, dla zasilania elektroenergetycznego działki nr 150/18 w Lisewcu, wszczętego na wniosek z dnia 3 lipca 2014 roku firmy ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130.

Ponadto informuję, iż w toku postępowania zostało wydane w dniu 8 sierpnia 2014 roku postanowienie Starosty Gdańskiego sygn. ROŚ.673.241.2014.JL o uzgodnieniu projektu decyzji w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do w/w przepisu informuję, iż w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30-15.00. Sprawę prowadzi Krzysztof Szamal.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2014-07-24
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 24.07.2014 r.

BP.6722.34.2014


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/63/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 pkt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2014 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.


Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
ORTMEDYK ORTMEDYK

sklep rehabilitacyjno-ortopedyczny w Kolbudach

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! Nad serwisem czuwa Krzysztof Platta »» © 1998 - 2014 Urząd Gminy Kolbudy