ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2015-05-26
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.14.5.2015.KS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz rozłącznika na słupie linii napowietrznej SN-15 kV na części terenu działek nr 308/40, 308/48, 308/39 w obrębie Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, wszczętego na wniosek z dnia 2 marca 2015 roku firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku.

Ponadto informuję, iż w toku postępowania zostały wydane w dniu 19 maja 2015 roku postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku sygn. ZS.224.4.79.2015.AP o uzgodnieniu projektu decyzji w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do w/w przepisu informuję, iż w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30-15.00. Sprawę prowadzi Krzysztof Szamal.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-05-15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Bielkówko Południe”, gmina Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 15.05.2015 r.
BP.6722.57.2015Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XV/117/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Bielkówko Południe”, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Bielkówko Południe”, gmina Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 maja 2015 r. do 24 czerwca 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2015 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-05-15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości obrębu Czapielsk, gmina Kolbudy
Kolbudy, 15.05.2015 r.
BP.6722.56.2015
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia się o podjęciu uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr III/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości obrębu Czapielsk, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości obrębu Czapielsk, gmina Kolbudy.

Obwieszczenie zawiera załącznik w postaci uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczonym zakresem przystąpienia na mapie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy przyjmować będzie wnioski do planu w terminie do 16 czerwca 2015 r. w siedzibie tut. organu, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83-050 Kolbudy.Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-05-15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łapino oraz fragmentu miejscowości Czapielsk, gmina Kolbudy
Kolbudy, 15.05.2015 r.
BP.6722.55.2015Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia się o podjęciu uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr III/10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łapino oraz fragmentu miejscowości Czapielsk, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łapino oraz fragmentu miejscowości Czapielsk, gmina Kolbudy.

Obwieszczenie zawiera załącznik w postaci uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczonym zakresem przystąpienia na mapie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy przyjmować będzie wnioski do planu w terminie do 16 czerwca 2015 r. w siedzibie tut. organu, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83-050 Kolbudy.

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-05-15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy
Kolbudy, 15.05.2015 r.
BP.6722.54.2015
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia się o podjęciu uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr III/13/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy.

Obwieszczenie zawiera załącznik w postaci uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczonym zakresem przystąpienia na mapie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy przyjmować będzie wnioski do planu w terminie do 16 czerwca 2015 r. w siedzibie tut. organu, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83-050 Kolbudy.

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-05-15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Bielkówko wraz z terenami nad rzeką Radunią, gmina Kolbudy
Kolbudy, 15.05.2015 r.
BP.6722.53.2015
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia się o podjęciu uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr III/9/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Bielkówko wraz z terenami nad rzeką Radunią, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Bielkówko wraz z terenami nad rzeką Radunią, gmina Kolbudy.

Obwieszczenie zawiera załącznik w postaci uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczonym zakresem przystąpienia na mapie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy przyjmować będzie wnioski do planu w terminie do 16 czerwca 2015 r. w siedzibie tut. organu, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83-050 Kolbudy.

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-05-15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po zachodniej stronie Obwodnicy Trójmiejskiej w miejscowości Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy
Kolbudy, 15.05.2015 r.
BP.6722.52.2015
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia się o podjęciu uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr III/12/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po zachodniej stronie Obwodnicy Trójmiejskiej w miejscowości Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po zachodniej stronie Obwodnicy Trójmiejskiej w miejscowości Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy.

Obwieszczenie zawiera załącznik w postaci uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczonym zakresem przystąpienia na mapie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy przyjmować będzie wnioski do planu w terminie do 16 czerwca 2015 r. w siedzibie tut. organu, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83-050 Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-05-15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Ostróżki, gmina Kolbudy
Kolbudy, 15.05.2015 r.
BP.6722.51.2015

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamia się o podjęciu uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr III/15/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Ostróżki, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Ostróżki, gmina Kolbudy.

Obwieszczenie zawiera załącznik w postaci uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczonym zakresem przystąpienia na mapie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy przyjmować będzie wnioski do planu w terminie do 16 czerwca 2015 r. w siedzibie tut. organu, przy ul. Staromłyńskiej 1, 83-050 Kolbudy.


Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-04-16
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gmina Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 16.04.2015 r.
BP.6722.46.2015
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XXXIII/248/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gmina Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2015 r. do 27 maja 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2015 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
ZKiW Lublewo ZKiW Lublewo

Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie (Szkoła i Przedszkole)

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! © 1998 - 2015 Urząd Gminy Kolbudy