ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2014-08-29
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.26.4.2014.KS


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.)

Wójt Gminy Kolbudy informuje,

iż po rozpatrzeniu wniosku:
pani Sandra Celejzostała wydana decyzja nr BP.6733.CP.26.2014.KS z dnia 29 sierpnia 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 83, 78/2 w obrębie Pręgowo Górne, gm. Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2014-08-29
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.24.6.2014.KS

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.)

Wójt Gminy Kolbudy informuje,

iż po rozpatrzeniu wniosku:
pana Daniela Żebrowskiegozostała wydana decyzja nr BP.6733.CP.24.2014.KS z dnia 29 sierpnia 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 90 PE na działce nr 260/28 w obrębie Bielkówko, gm. Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2014-07-24
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 24.07.2014 r.

BP.6722.34.2014


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/63/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 pkt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2014 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.


Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
Patrizio Patrizio

restauracja i pizzeria w Bąkowie

podziel się uwagami! © 1998 - 2014 Urząd Gminy Kolbudy