ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2015-04-27
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.14.2.2015.KS

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199)

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz rozłącznika na słupie linii napowietrznej SN-15 kV.

Adres inwestycji: działki nr 308/40, 308/48, 308/39 w obrębie Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy.

Wnioskodawca:
Energa Operator SA, Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
reprezentowana przez pełnomocnika pana Michała DługońskiegoPouczenie:
1. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30. Sprawę prowadzi insp. Krzysztof Szamal.
2. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-04-23
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.6.6.2015.KS

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199),

Wójt Gminy Kolbudy informuje,

iż po rozpatrzeniu wniosku:
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańskzostała wydana decyzja nr BP.6733.CP.6.2015.KS z dnia 23 kwietnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr 98 w obrębie Babidół, gm. Kolbudy oraz na działkach nr 8/2, 58 w obrębie Pręgowo Górne, gm. Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-04-23
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.5.7.2015.KS

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199),

Wójt Gminy Kolbudy informuje,

iż po rozpatrzeniu wniosku:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43
80-858 Gdańskzostała wydana decyzja nr BP.6733.CP.5.2015.KS z dnia 23 kwietnia 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 63 mm na działkach nr 57/92, 57/81 w obrębie Łapino, gm. Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-04-16
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gmina Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 16.04.2015 r.
BP.6722.46.2015
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XXXIII/248/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gmina Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2015 r. do 27 maja 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2015 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-03-03
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 03.03.2015 r.

BP.6722.26.2015Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/61/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 23 marca 2015 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
Serwis opon Lublewo Serwis opon Lublewo

sprzedaż opon i felg, montaż i wyważanie kół

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! © 1998 - 2015 Urząd Gminy Kolbudy