ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2014-10-17
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.30.6.2014.KS

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.),

Wójt Gminy Kolbudy informuje,

iż po rozpatrzeniu wniosku:
firmy ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańskzostała wydana decyzja nr BP.6733.CP.30.2014.KS z dnia 17 października 2014 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV oraz budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 180/5, 180/9, 182, 183, 126 w obrębie Czapielsk, gm. Kolbudy, w celu zasilenia przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 182 oraz okolicznych działek w miejscowości Czapielsk w gminie Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2014-10-14
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.29.6.2014.KS

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.),

Wójt Gminy Kolbudy informuje,

iż po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 września 2014 roku firmy Energa Operator S.A., Oddział w Gdańsku z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Leszka Pupeckiego, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu zasilającego 15/15 kV PZ Łapino
wraz z przebudową istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych SN-15 kV, budową nowych linii kablowych SN-15 kV oraz światłowodu na działkach nr 34/1, 34/3 w obrębie Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, w dniu 14 października 2014 roku zostało wydane postanowienie sygn. BP.6733.CP.29.5.2014.KS o zawieszeniu przedmiotowego postępowania.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
Drezyny Drezyny

Kolej drezynowa w Kolbudach

Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych
podziel się uwagami! © 1998 - 2014 Urząd Gminy Kolbudy