ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2014-10-22
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.32.5.2014.KS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm.),

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr 21, 23/1, 25 w obrębie Babidół, gm. Kolbudy, wszczętego na wniosek z dnia 26 września 2014 roku firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku.

Ponadto informuję, iż w toku postępowania zostało wydane w dniu 16 października 2014 roku postanowienie Starosty Gdańskiego sygn. ROŚ.673.281.2014.JL o uzgodnieniu projektu decyzji w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do w/w przepisu informuję, iż w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, w pokoju 201 (tel. 058 691 05 43) w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, we wtorki w godz. 7.30-15.00, w środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30-15.00. Sprawę prowadzi Krzysztof Szamal.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
ZKiW Bielkówko ZKiW Bielkówko

Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku(Szkoła i Przedszkole)

Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych
podziel się uwagami! © 1998 - 2014 Urząd Gminy Kolbudy