ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2015-03-19
OBWIESZCZENIE
BP.6733.CP.36.8.2014.KS

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199),

Wójt Gminy Kolbudy informuje,

iż po rozpatrzeniu wniosku:
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

została wydana decyzja nr BP.6733.CP.36.2014.KS z dnia 19 marca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV i nn 0,4 kV na linie napowietrzno-kablowe SN i nn oraz przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na stację transformatorową kontenerową na działkach nr 190/12, 376/16, 177/8, 64/3, 64/2, 26/2, 176/2, 173/8
w obrębie Buszkowy Górne, gm. Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-03-03
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 03.03.2015 r.

BP.6722.26.2015Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/61/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 23 marca 2015 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.
Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala


Kolbudy, 2015-02-26
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Kolbudy, dnia 26.02.2015 r.

BP.6722.18.2015

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/63/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy zawiadamia

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 marca 2015 r. do 3 kwietnia 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 201.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, pokój nr 101.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolbudy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r.

Pisma należy kierować na adres: Wójt Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
Ganesh Ganesh

restauracja indyjska w Kowalach

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! © 1998 - 2015 Urząd Gminy Kolbudy