ogłoszenia i zawiadomienia

zawiadomienia dot. zagospodarowania przestrzennego

Kolbudy, 2014-09-12
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOLBUDY
Kolbudy, dnia 12 września 2014r.
BP.6722.53.2014

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolbudy Uchwały nr XXXIII/248/13 z dnia 26 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gm. Kolbudy, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określa granice planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 6 października 2014 r. na adres:

Wójt Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
WÓJT GMINY KOLBUDY
dr Leszek Grombala

Wójt Gminy Kolbudy
Leszek Grombala
 

kolbudzkie firmy
AGMA AGMA

Przyjazne studio kuchenne

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! © 1998 - 2014 Urząd Gminy Kolbudy